0147915

POLÍTICA DE PRIVADESA

La nostra política de privadesa descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que els usuaris proporcionen a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entengui quina informació recollim i com la utilitzem ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació de la nostra política de privadesa.

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’objecte del qual és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, EL PROPIETARI informa als usuaris que:

EL PROPIETARI ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al disposat en la normativa vigent.

No es recullen per mitjà d’aquest lloc web cap tipus de dada de cap USUARI en cap moment, pel que la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades no és aplicable a fisiodaviddelahoz.com.

En no recollir cap dada de cap USUARI, no significa que aquest lloc pot contenir enllaços o referències a altres llocs web que no estan sota el control del PROPIETARI i en les quals, per tant, no és aplicable la present política de protecció de dades. Aconsellem llegir les indicacions sobre la privadesa de les seves dades que contingui cada pàgina web que visiti. L’usuari passarà a ser l’únic responsable de les seves connexions amb tals pàgines.

Ús de galetes (“cookies”)

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar-lo a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com puguin ser visites o pàgines concretes que visiti.

Els navegadors web de major difusió en l’actualitat permeten una avançada gestió de les cookies per part de l’usuari, de manera que aquest és lliure d’acceptar-les o rebutjar-les, visualitzar-les i eliminar-les, a més de moltes altres opcions.

Ús de web “beacons”

Aquest lloc pot albergar també web beacons (també coneguts per web bugs). Els web beacons solen ser petites imatges d’un píxel per un píxel, visibles o invisibles col·locats dintre del codi font de les pàgines web d’un lloc. Els web beacons serveixen i s’utilitzen d’una forma similar a les cookies. A més, els web beacons solen utilitzar-se per a mesurar el tràfic d’usuaris que visiten una pàgina web i poder treure un patró dels usuaris d’un lloc.

Tercers

En alguns casos, EL PROPIETARI pot compartir informació estadística anònima i agregada sobre els visitants d’aquest lloc amb tercers com puguin ser anunciants, patrocinadors o auditors amb l’única fi de millorar els nostres serveis. Totes aquestes tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els drets en matèria de protecció de dades conforme a la regulació vigent.

El lloc web fisiodaviddelahoz.com mesura la quantitat i comportament de les visites amb diferents solucions que poden utilitzar cookies o web beacons per a analitzar el que succeeix en les nostres pàgines, i amb la finalitat de millorar l’experiència dels usuaris i claredat expositiva del lloc web.

Aquest lloc també pot albergar publicitat pròpia, d’afiliats  o de xarxes publicitàries. Aquesta publicitat es mostra mitjançant servidors publicitaris que també utilitzen cookies per a mostrar continguts publicitaris afins als usuaris. Cadascun d’aquests servidors publicitaris disposa de la seva pròpia política de privadesa, que pot ser consultada en les seves pròpies pàgines web.

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

TITULARITAT DEL LLOC WEB

El titular d’aquest lloc web és de DAVID DE LA HOZ VILAS, endavant EL PROPIETARI.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC WEB

EL PROPIETARI ofereix mitjançant el seu lloc web els serveis que al mateix es detallen i que es regiran per les condicions que s’estableixin en funció del servei efectivament contractat. El lloc web fisiodaviddelahoz.com ha sigut realitzat per a prestar els serveis que al mateix es detallen i facilitar així l’accés per part dels USUARIS a tota la informació sobre les característiques dels mateixos, sobre la pròpia activitat del PROPIETARI i sobre altres informacions complementàries que EL PROPIETARI inclou directament o mitjançant els corresponents enllaços o links. Poden existir determinats serveis que tenen un període de caducitat que està degudament especificat al propi lloc web.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

PRIMERA.- ÀMBIT D’APLICACIÓ: Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del web fisiodaviddelahoz.com per part de les persones que accedeixin al mateix (USUARIS).
L’accés al lloc web fisiodaviddelahoz.com implica, per part del USUARI, l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals d’ús i l’obligació de respectar-les.

SEGONA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS: Les condicions d’accés i ús de la present web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s’hi ofereixen.
L’USUARI està obligat a no utilitzar el lloc web i els serveis oferts a la mateixa per a la realització d’activitats contraries a la llei o en perjudici de tercers. Queden per tant prohibits tots els actes d’ús de la web que vulnerin la legalitat o drets de tercers com: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual … etc. EL PROPIETARI posarà en coneixement de l’autoritat competent qualsevol vulneració d’aquestes obligacions per part dels USUARIS, així com també la realització mitjançant el lloc web de qualsevol tipus d’activitat il·lícita.
L’USUARI s’obliga a no realitzar accions que puguin produir a la web o mitjançant la mateixa qualsevol tipus de perjudici als sistemes del PROPIETARI.
L’USUARI s’obliga a no realitzar sense la corresponent autorització l’enviament de missatges de forma massiva (“spamming”).
L’USUARI s’obliga a no enviar grans missatges amb la fi de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).
En relació a qualsevol servei de la web, l’USUARI s’abstindrà d’escollir com a nom o denominació, qualsevol paraula que pogués implicar un dany als drets o a la imatge del PROPIETARI o de tercers.
L’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions generals d’ús implica també l’acceptació expressa de rebre les comunicacions i els butlletins informatius i de notícies que pugui emetre EL PROPIETARI. Aquesta acceptació podrà revocar-se en qualsevol moment enviant la corresponent comunicació a l’adreça del PROPIETARI.

TERCERA.- CONTINGUTS: Els continguts incorporats a aquest lloc web han sigut elaborats i inclosos per:
3.1.- La pròpia entitat del PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
3.2.- Persones físiques i jurídiques alienes al PROPIETARI, bé mitjançant col·laboracions que s’insereixen directament a la present web, bé mitjançant enllaços o links, sent aquestes les úniques responsables dels continguts així introduïts i quedant expressament exempte EL PROPIETARI de tota responsabilitat.

QUARTA.- INSCRIPCIÓ: La utilització de la web fisiodaviddelahoz.com no comporta l’obligatorietat d’inscripció del USUARI, aquesta no és ni necessària ni requerida en cap apartat, per tant, en cap moment EL PROPIETARI requereix ni ddemana cap tipus de dada de cap USUARI. De igual forma l’USUARI en cap moment ni apartat d’aquest lloc web pot donar cap tipus de dada de cap mena, ni personal ni pública, per tant la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades no és d’aplicació a aquest lloc web en tant que cap USUARI subministra cap informació personal en aquest lloc web.

CINQUENA.- GARANTIA: En cap cas EL PROPIETARI garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni l’adequació dels serveis oferts a la pàgina web a les expectatives del USUARI, tampoc garanteix la falta de rendiment dels serveis.

En cap cas EL PROPIETARI garanteix contra el mal ús que realitzin els USUARIS del servei.
L’USUARI no tindrà cap dret a reclamar indemnització o compensació de cap tipus per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis. No obstant això, EL PROPIETARI s’obliga a comunicar a l’USUARI, sempre que sigui previsible amb l’antelació necessària, qualsevol interrupció del servei que tingui com a causa l’actualització o millora dels serveis o el seu manteniment. EL PROPIETARI podrà interrompre en qualsevol moment l’accés de l’USUARI al lloc web i als seus serveis, aquesta interrupció pot ser temporal o definitiva, i també pot englobar a la totalitat de la web o només a part dels serveis, tot això sense avís previ ni dret a cap indemnització, si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generales.
EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:
a) Les fallides de qualsevol tipus que poguessin produir-se a les comunicacions, així com l’eliminació de dades o les transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
b) De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar a el lloc web.
c) De la licitud o bona finalitat de les operacions o negocis jurídics que l’USUARI realitzi amb altres USUARIS que tinguin el seus continguts eventualment allotjats o inclosos al lloc web del PROPIETARI.

SISENA.- SEGURETAT.- Tot i no tenir continguts protegits en aquest lloc web ni requerir en cap moment cap dada de caràcter personal a cap USUARI, EL PROPIETARI informa que per al correcte funcionament d’aquest lloc web s’utilitza els servidors propis ubicats al Data Center de ClaraNet. En aquest sentit, ClaraNet compleix amb els estàndards de seguretat més alts existents en l’actualitat.

SETENA.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DRETS D’AUTOR I MARCA. EL PRIPETARI té reservats tots els drets sobre aquestes marques, i és per això que queda prohibida la utilització de les mateixes per qualsevol mitjà sense el consentiment exprés del PROPIETARI.
Tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial del lloc web fisiodaviddelahoz.com, així com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web, pertanyen al PROPIETARI, i es troben plenament protegits pels drets d’autor.  Queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits sense el consentiment exprés del PROPIETARI.
En cap cas, l’accés als serveis del lloc web fisiodaviddelahoz.com suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial de dits drets, ni confereix cap dret d’utilització  traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits continguts sense la prèvia i expressa autorització del PROPIETARI o del tercer titular dels drets afectats.

VUITENA.- JURISDICCIÓ i LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generales es regeixen per la legislació espanyola de la Unió Europea aplicable. Tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals es resoldrà en primera instància mitjançant arbitratge d’un o més àrbitres al marc de la Cort Espanyola d’arbitratge  de conformitat amb el seu reglament i Estatut, a la que s’encomana l’administració de l’arbitratge i la designació del àrbitre o del tribunal arbitral. Les parts fan constar el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti. Subsidiàriament per al cas de que la via no arribi a solucionar definitivament el conflicte seran competents per a la seva resolució els Jutjats i Tribunals de Blanes, renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

NOVENA.- VALIDESA D’AQUESTES CONDICIONS GENERALS: En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les demés clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte les voluntats de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.
EL PROPIETARI podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos a no ser amb el reconeixement exprés per part del PROPIETARI.
EL PROPIETARI podrà modificar en qualsevol moment els termes de les presents Condicions Generals, publicant a la pàgina web la versió actualitzada de les mateixes, sense necessitat de qualsevol altre notificació als USUARIS.

DESENA.- NOTIFICACIONS: Qualsevol notificació podrà ser dirigida al PROPIETARI per qualsevol dels mitjans de contacte que figuren al peu d’aquest document.

·················································································
David de la Hoz Vilas
Avinguda de la Pau 13, local 1
(Zona Mercat de Blanes)
17300 Blanes, Girona
Telèfon 972 355 809
Web: http://fisiodaviddelahoz.com

Comments Are Closed!!!